Zásady ochrany osobních údajů
Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a kontaktních osob obchodních partnerů za účelem obchodní spolupráce a plnění smluvních podmínek. Dále zpracováváme osobní údaje osob, které poskytly souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Zde můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností.
Zde nás kontaktujte pro informace o zpracování vašich osobních údajů a vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme tyto typy osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme
 Obchodní spolupráce a plnění smluvních podmínek. Převážně servisní smlouvy, dodávky zboží.  Realizace práv a povinností z kupní smlouvy.  Školení osob a firem.
 Zasílání obchodních sdělení na základě poskytnutého souhlasu. Tento souhlas je možné odvolat.

Kdo přistupuje k osobním údajům
Kromě pověřených zaměstnanců naší společnosti k těmto datům mají přístup také poskytovatelé služeb, které využíváme (např. účetnictví, provoz webu a aplikací). Tyto třetí strany mají přístup k vašim údajům v rozsahu rozumně nutném pro vykonání těchto úkolů v našem zastoupení, a jsou zavázány je neprozradit a nepoužít k jiným účelům.
Osobní údaje nezveřejňujeme na Internetu ani jiným způsobem.

Jakým způsobem osobní údaje uchováváme
Data uchováváme ve strukturované i nestrukturované podobě ve vlastních IT systémech, ve formě tištěných dokumentů. Jejich důvěrnost a bezpečnost zajišťujeme odpovídajícími technickými a organizačními prostředky.

Po jakou dobu osobní údaje uchováváme
Údaje poskytnuté v rámci školení osob uchováváme v rozsahu a po dobu vyžadovanou zákonem.
Údaje poskytnuté v rámci obchodní spolupráce uchováváme po dobu trvání obchodního vztahu a po dobu nutnou z důvodu držení záruk na dodané zboží.
Údaje poskytnuté na základě souhlasu uchováváme po dobu platnosti souhlasu (do jeho odvolání).

Vaše práva
Máte právo na informace o tom, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jakým způsobem, a po jakou dobu je uchováváme. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat nás, abychom vaše údaje přestalizpracovávat. Pokud si chcete vyžádat tyto informace, vznést žádost nebo námitku,kontaktujte nás zde.
Vaší žádosti či námitce nemusí být zcela vyhověno, zejména pokud to není možné z důvodu
splnění našich právních závazků, splnění zákonných a regulatorních požadavků, řešení sporů,
zachování bezpečnosti, nebo předcházení podvodům a zneužití.

Máte právo vznést stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).